PR

เปิดแนวคิดจากเวทีนวัตกรรม Think Big Act Small กับ 3 ทักษะสำคัญที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

บทความโดย

ในปัจจุบันสถานการณ์การของแรงงานและวิชาชีพต่างๆ กำลังสั่ […]

INSEAD and Wharton Renew Strategic Alliance

บทความโดย

Six campuses, two schools, one alliance — creating a wo […]

ผลกระทบของ GDPR ในประเทศไทย: การใช้กลยุทธ์ทางข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

บทความโดย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบของ GDPR ใ […]

I AM Consulting มุ่งสร้างนักพัฒนา Blockchain จัด Public Corda Bootcamp in Bangkok ครั้งแรกในประเทศไทย

บทความโดย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเง […]

IDE Center by UTCC ชวนหาทางออกปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างอนาคตภาคแรงงานในงาน MIT Inclusive Innovation Asia 2018

บทความโดย

ร่วมค้นหาคำตอบกับปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีของแรงงานในอนา […]