05-05-2020

10 ข้อเท็จจริง soft loan จากแบงก์ชาติ

บทความโดย

 

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมากตรการชุดใหญ่ทั้งการช่วยหุ้นกู้เอกชน และที่สำคัญคือการช่วย SMEs โดยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft loan ซึ่งได้ออกเป็นพระราชกำหนดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีหลายส่วนที่ยังไม่กระจ่างชัดในรายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อซึ่งะนาคารพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ Soft Loan นี้

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ทำ 10 ข้อเท็จจริง Soft Loan แบงก์ชาติออกมาว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ดังนี้

 1. SMEs ที่จะขอความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

A: 1. เป็นบุคคลที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย

 1. ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. ไม่เป็นNPL ของสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพราะต้องการดูแลผู้ที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นหลัก
 3. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 4. วงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน500 ล้านบาท โดยจะขอกู้ใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้างที่มีกับสถาบันการเงิน

 

 1. SMEs ที่ขอ soft loan ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่

A: ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการขอ soft loan แบงก์ชาติ

 

 1. SMEs จะขอsoft loan เกิน20% ของหนี้เดิมได้หรือไม่

A: SMEs จะขอ soft loan ได้ไม่เกิน 20% ของยอดสินเชื่อคงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เท่านั้น หากต้องการขอกู้เงินเพิ่ม สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการ

และอาจกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไป เช่น อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 2% ในส่วนที่สถาบันการเงินให้เพิ่มเอง ไม่เกี่ยวกับ soft loan

 1. สอบถามสถาบันการเงิน ได้รับแจ้งว่า Soft loan หมดแล้วเป็นความจริงหรือไม่

A: ไม่จริง soft loan แบงก์ชาติ ยังคงเหลืออยู่ เพราะมีวงเงินรวมถึง 5 แสนล้านบาท และเพิ่งเปิดรับคำขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 แต่อาจมีความเข้าใจสับสนกับ soft loan ของธนาคารออมสิน ที่อาจจะเต็มวงเงินแล้ว

 1. SMEs ที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงินจะขอ soft loan แบงก์ชาติ ได้หรือไม่

A: ไม่ได้ เนื่องจาก soft loan แบงก์ชาติ กำหนดให้เฉพาะลูกหนี้เดิมของสถาบันการเงิน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคุณสมบัติลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และเพื่อการบริหารความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียของสถาบันการเงิน สำหรับ SMEs รายใหม่ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้จากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดต่างจาก soft loan แบงก์ชาติ

 

 1. SMEs ที่ขอsoft loan แบงก์ชาติ ต้องซื้อประกันรูปแบบต่าง ๆ ถึงจะได้สินเชื่อนี้จริงหรือไม่

A: ไม่จริง การทำประกันรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกหนี้ ไม่มีผลในการขอ soft loan อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อได้ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่บังคับทำประกันชีวิต และไม่กำหนดเป็นเงื่อนไขให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 1. สมัครsoft loan ของออมสินแล้ว สมัครของแบงก์ชาติได้อีกหรือไม่

A: ได้ แต่ธนาคารอาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้แก่ลูกหนี้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะคล้ายคลึงกันมาก่อน เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง

 1. วงเงินสินเชื่อธุรกิจที่เข้ามาตรการนี้ ได้นับรวมสินเชื่อที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันด้วยหรือไม่

A: นับรวม ถ้าลูกหนี้แจ้งวัตถุประสงค์การกู้ยืมกับสถาบันการเงินตั้งแต่แรกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจ แต่หากเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะไม่เข้าเกณฑ์ soft loan แบงก์ชาติ ทั้งนี้ สินเชื่อที่ถูกนำมานับรวมสำหรับขอ soft loan ของแบงก์ชาตินั้น จะนับรวมเฉพาะยอดคงค้างสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทของแต่ละสถาบันการเงิน ยกเว้น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต

 1. มีสินเชื่อกับหลายธนาคาร แต่เป็น NPL อยู่กับบางธนาคาร จะขอ soft loan แบงก์ชาติได้หรือไม่

A: สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ท่านยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ปกติได้

 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาในการขอ soft loan แบงก์ชาติ ช่องทางไหนได้บ้าง

A: สามารถติดต่อได้ทาง Call Center  ของสถาบันการเงินนั้น ๆ และหากพบว่ามีการทุจริต หรือมีปัญหาในการขอ soft loan สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. โทร. 1213