27-02-2020

แบงค์ชาติและสมาคมธนาคารไทยออกแนวทางปฏิบัติเน้นผู้ใช้บริการลดเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19

บทความโดย
นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

(27 ก.พ. 63) นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ว่า ธปท. มิได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคารและพนักงานธนาคารเป็นอันดับแรก โดย ธปท. ได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทยถึงแนวทางหรือมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว ซึ่งธนาคารทุกแห่งได้ออกมาตรการหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แล้ว มีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลประชาชนที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร และดูแลพนักงานธนาคารทีต้องติดต่อและให้บริการกับลูกค้าจำนวนมากด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารทุกแห่งได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ ธปท. จะได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับสมาคมธนาคารไทยอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมยกระดับการดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และยังคงให้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเมื่อได้รับก่อนส่งต่อ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากช่องทางติดต่อหลักของธนาคารต่าง ๆ และ ธปท. ทั้งทาง website และ social media เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันกาล หรือศูนย์ Hotline ทุกแห่งของสถาบันการเงินนั้น ๆ