30-08-2019

ธปท.ชี้เศรษฐกิจไทยยังโตต่ำ บริโภคโตต่ำ ส่งออกยังหดตัว ท่องเที่ยวหวังนักท่องเที่ยวอินเดีย

บทความโดย
  • การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังขยายตัวในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก
  • มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 3.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากหักทองคำ มูลค่าส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.7 ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
  • มูลค่าการนำเข้าสินค้ากลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากหักทองคำขยายตัวที่ร้อยละ 4.2
  • จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 4.7 นักท่องเที่ยวอินเดียขยายตัวดีต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจีนกลับมาขยายตัวเทียบกับปีก่อนที่ฐานต่ำ
  • เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน แต่โดยรวมยังอยู่ในทิศทางที่ชะลอลง เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากรายจ่ายของรัฐบาลกลาง ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังหดตัวต่อเนื่อง สำหรับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว การส่งออกสินค้ากลับมาขยายตัวเล็กน้อยจากการส่งออกทองคำ ขณะที่การส่งออกที่ไม่รวมทองคำยังหดตัวสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ต

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสด
เป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลง  สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้าเป็นสำคัญ และดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่ขยายตัวจากยอดจดทะเบียนจักรยานยนต์และยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และสินค้ากึ่งคงทนที่ขยายตัวตามยอดขายปลีกสินค้ากึ่งคงทน และการนำเข้าเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการชะลอลงและทรงตัวตามลำดับ ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนโดยรวมยังขยายตัวในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก

ส่วนหนึ่งจากปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมที่แผ่วลง สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง โดยรายได้รวมนอกภาคเกษตรกรรมหดตัว ตามจำนวนผู้มีงานทำที่ปรับลดลง ส่วนรายได้ภาคเกษตรกรรมขยายตัวชะลอลงจากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาผลไม้ ขณะที่ปริมาณผลผลิตทรงตัว

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนกลับมาขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน จากรายจ่ายของรัฐบาลกลาง ทั้งรายจ่ายประจำที่ขยายตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ตามการเบิกจ่ายบำนาญเป็นสำคัญ และรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวตามการเบิกจ่ายของกรมทางหลวงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ขณะที่รายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังหดตัวต่อเนื่องตามการเบิกจ่ายของ ปตท. และ รฟม.

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 3.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน อย่างไรก็ตาม หากหักทองคำ มูลค่าส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.7 เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ผลของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน วัฏจักรสินค้าเล็กทรอนิกส์ที่ยังชะลอลงต่อเนื่อง และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่หดตัว

ส่งผลให้การส่งออกในหลายหมวดสินค้ายังคงหดตัว ได้แก่ 1) สินค้าที่มูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบที่
หดตัวทั้งราคาและปริมาณ และ 2) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรรวม แผ่นวงจรพิมพ์ และโทรศัพท์มือถือ แต่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หลังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตมาจากมาเลเซียในช่วงก่อนหน้า

อย่างไรก็ดี การส่งออกในบางหมวดสินค้าขยายตัวได้ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น ยางล้อ ปลากระป๋อง และเสื้อผ้าสำเร็จรูป นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยได้รับผลดีจากสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติโดยเฉพาะยุโรป และออสเตรเลีย รวมทั้ง การส่งออกผลไม้ไปจีนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง

มูลค่าการนำเข้าสินค้ากลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน หากหักทองคำขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 โดยเป็นการขยายตัวใน 3 หมวดสินค้าหลัก ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางไม่รวมเชื้อเพลิง ตามการนำเข้าเหล็กและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่การนำเข้าเชื้อเพลิงหดตัวทั้งด้านราคาและด้านปริมาณ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางรายที่ต่อเนื่องจากเดือนก่อน

2) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะขยายตัวในหลายสินค้า อาทิ เครื่องกังหันไอพ่น และเครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำตาล และ 3) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคตามการนำเข้าในหลายสินค้า โดยอัตราการขยายตัวของการนำเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงมากในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานต่ำในบางสินค้า อาทิ อัญมณี และเครื่องใช้ไฟฟ้า

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 4.7 จากระยะเดียวกันปีก่อนตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียเป็นสำคัญ โดยนักท่องเที่ยวจีนกลับมาขยายตัวจากผลของฐานต่ำ ในปีก่อนที่มีเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับนักท่องเที่ยวอินเดียขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม visa on arrival อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวยุโรปหดตัวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียที่หดตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเครื่องชี้การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวเล็กน้อย ขณะที่เครื่องชี้การลงทุนในหมวดก่อสร้างหดตัวจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง ยกเว้นพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมที่ยังขยายตัวได้ และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่หดตัวตามยอดจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ เมื่อขจัดผลของฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวจากเดือนก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.98 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.87 ในเดือนก่อน จากอัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ สำหรับราคาหมวดพลังงานหดตัวน้อยลง ตามระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงจากเดือนก่อนสะท้อนอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัว สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ด้านดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน