13-08-2019

แบงค์ชาติพร้อมดึงหน่วยงานกำกับระบบการเงิน ตั้งคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน

บทความโดย
ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างกลไกในการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งระบบ “”

ในประเทศไทยขาดกลไกในการมองเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศทั้งระบบหรือ Financial Stability โดยแบงค์ชาติกำกับธนาคารพาณิชย์เป็นหลักกับ Non-Bankบางประเภท กลต.กำกับในส่วนของตลาดทุน คปภ. กำกับดูแลในส่วนของประกันภัย และยังมีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กำกับดูแลสหกรณ์ กระทรวงการคลังก็ดู Non-Bank บางประเภท

แต่เมื่อเราดูระบบการเงินมีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยไปยังกระทรวงการคลังที่ต้องจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลในเรื่องเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งระบบเพื่อจะให้เวลามีมาตรการมีความเชื่อมโยงกันเพราะเงินไหลเหมือนน้ำจะไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเสมอ ถ้าออกมาตรการบางอย่างแล้วผู้กำกับดูแลอื่นไม่ได้ทำ ก็อาจทำให้เงินไหลไปยังที่มีมาตรการดูแลที่ผ่อนปรนมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินทั้งระบบ

ผนวกกับความกังวลในปัจจัยทางเศรษฐกิจขณะนี้เช่นสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางอ่อนไหวมากขึ้นจากการกีดกันทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินทั้งระบบโดยเฉพาะในภาคที่ยังไม่มีผู้กำกับอย่างชัดเจนอย่างธนาคารเงาให้กำกับไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมลดความเสี่ยงของระบบในระยะยาว

เตรียมตั้งคณะกรรมการอีกชุดดูแลความผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก

ในเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการที่เข้ามาดูแลเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกร่วมกับกระทรวงการคลังพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีมาตรการที่ชัดเจนมากขึ้นและอยู่บนความเข้าใจตรงกัน