31-07-2020

ธปท. เผยผลกระทบโควิด 19 ต่อภาคธุรกิจไทย เดือน ก.ค. ผ่อนคลายลง

บทความโดย

ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และ SMEs จำนวน 297 ราย กรณีผลกระทบจากโควิด 19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 ในภาพรวมพบว่า

ผลกระทบจากโควิด 19 ที่มีต่อภาคธุรกิจได้ผ่อนคลายลง สะท้อนจากสัดส่วนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบที่ลดลงต่อเนื่อง จากมาตรการผ่อนคลายการปิดเมืองที่เข้าสู่ระยะที่ 5 ซึ่งแบ่งผลการสำรวจเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. การขนส่งสินค้าและการส่งออกสินค้า พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 21 ดีขึ้นกว่าเดือนมิถุนายน ที่อยู่ในระดับร้อยละ 17.2
2. การนำเข้าสินค้า พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 33.4 ดีขึ้นกว่าเดือนมิถุนายน ที่อยู่ในระดับร้อยละ 25.9
3. มาตรการ Social Distancing พบว่า มีผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับผลกระทบในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ 30.7 ดีขึ้นกว่าเดือนมิถุนายน ที่อยู่ในระดับร้อยละ 22.6

โดยสัดส่วนผู้ได้รับผลกระทบที่ลดลงนี้ส่งผลดีไปยังการจ้างงาน สะท้อนจากการที่ภาคธุรกิจลดการใช้นโยบายปรับเปลี่ยนการจ้างงานลงในเกือบทุกรูปแบบ ยกเว้นบางธุรกิจในภาคที่มิใช่การผลิตที่ยังคงใช้นโยบายลดชั่วโมงการทำงานมากขึ้น ได้แก่ ภาคการค้าและกลุ่มที่พักแรมและร้านอาหาร ตามกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยังกลับมาไม่มาก

ทั้งนี้ พบว่าผลกระทบด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัญหาด้านขนส่งกลับมากขึ้นในบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผลิตเครื่องจักรและกลุ่มบริการทางการเงิน ที่ได้รับผลกระทบทางลบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการจับจ่ายลดลง ซึ่งส่งผลถึงความต้องการเครื่องจักร การขยายสินเชื่อ รวมถึงคุณภาพสินเชื่อ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด 19