08-05-2019

ครม.อนุมัติแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ตอัพ

บทความโดย

เมื่อวานนี้ (7 พ.ค.ุ62) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่าด้วยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem)” ได้กำหนดแนวทางหลักในการส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสตาร์ตอัพดังนี้

  • ให้มีหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One – Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สตาร์ตอัพตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Idea Stage) จนถึงเริ่มดำเนินธุรกิจ (Commercialization) โดยมีการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubate / Accelerate) จัดหาสถานที่ทำงานร่วมกัน (Coworking Space) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการติดต่อประสานงานและรับผิดชอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นกับภาครัฐและเอกชน
  • จัดตั้งกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (กองทุนฯ) เพื่อสนับสนุนด้านการเงินแก่วิสาหกิจเริ่มต้น โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงพัฒนาแนวคิดจนสามารถพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่จำหน่ายได้  โดยกองทุนฯ อาจให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนประจำทุกเดือนระหว่างที่สตาร์ตอัพยังไม่มีรายได้ เมื่อพร้อมตั้งเป็นบริษัท กองทุนฯจะเป็นผู้ลงทุน ขณะที่สตาร์ตอัพได้ส่วนของหุ้นส่วนโดยไม่ต้องชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนที่ตกลงกัน  พร้อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) หรือกิจการร่วมลงทุน (Venture Capital : VC) สามารถร่วมลงทุนกับกองทุนฯ ได้

ในการจัดตั้งกองทุนมีแหล่งเงินทุนจาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ถ้าสตาร์ตอัพประสบความสำเร็จ กองทุนฯจะ
ขายหุ้นให้แก่นักลงทุนที่สนใจผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินที่ขายหุ้นกลับมากองทุนเพื่อไป
สนับสนุนสตาร์ตอัพต่อไป

ทั้งนี้การขับเคลื่อนให้การส่งเสริมระบบนิวเศของวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ตอัพ จำเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับหมอบหมาย โดยมีทั้งหมด 7 มาตรการดังต่อไปนี้

หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางสนับสนุนประเด็นต่างๆ

Source: Thaigov