24-04-2019

ด่วน! นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ CPF ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เหตุภารกิจมากขึ้น

บทความโดย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)  ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า นายธนินท์  เจียรวนนท์  ประธานกรรมการได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน  2562

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างต่อไป

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย