06-04-2020

สรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

บทความโดย

จากผลกระทบโรคปอดอักเสบ Covid-19 เนื่องจากเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ได้ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจและวิถีชีวิตของคนจำนวนมหาศาลทั้งการปิดห้างร้านต่างๆ การห้ามเดินทาง การประกาศเคอฟิวตามช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด ธุรกิจ SMEs จำนวนมากได้รับผลกระทบมากมายทั้งคู่ค้าไม่จ่ายเงิน เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ หนี้สินกำลังตามมา ขณะเดียวกันเมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบมากขึ้นผลที่ตามมาคือปลดคนงาน ลดลูกจ้าง ปรับลดเงินเดือนลูกจ้างและผู้บริหาร แน่นอนว่าคนจำนวนมากล้วนเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินไม่ทางใดทางหนึ่งอาจจะเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อธุรกิจต่างๆ

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการเพื่อช่วยลูกหนี้ประเภทต่างๆ

ธปท. ออกยาแรง 2 สูตรช่วยลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19

ทั้งธนาคารพาณิชย์เอกชน ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ตลอดจนธนาคารพาณิชย์เฉพาะกิจ และสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ได้เริ่มออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย

กลุ่มบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสดหมุนเวียน / สินเชื่อบุคคล / สินเชื่อเช่าซื้อ / สินเชื่อลิสซิ่ง

ธนาคารปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตละสินเชื่องเงินสดหมุนเวียนห้แก่ลูกหนี้จาก 10% เหลือ 5% ในปีแรก โดยแต่ละธนาคารออกมาตรการแตกต่างกัน

สินเชื่อบ้าน/ สินเชื่อสำหรับ SMEs

ในส่วนสินเชื่อบ้านพบว่ามีการช่วยลูกหนี้ในการพักหนี้ ทั้งในแบบพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย  แบบลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว  พักชำระเงินต้น  ลดค่างวดและขยายเวลา ซึ่งแล้วแต่ทางเงื่อนไขของธนาคาร

ขณะที่สินเชื่อ SMEs  เพื่อช่วยลูกหนี้เจ้าของกิจการ SMEs มีทั้งช่วยในรูป พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย  พักชำระเงินต้น ลดดอกเบี้ย  ขยายเวลาสินเชื่อ/ค้ำประกัน ให้สินเชื่อเพิ่ม ลดค่างวด  และพักชำระค่าธรรมเนียม

ใครเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินแห่งที่ใด ขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของท่านเพื่อได้พูดคุยร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไป