23-01-2019

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. ๒๕๖๒

บทความโดย

วันที่ 23 มกราคม 2562 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แล้ว

พระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้ง
พระราชกฤษฎีกา การเลือกตั้ง