23-07-2018

งานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “เมียนมา อินไซต์ 2018”

บทความโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) จะจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “เมียนมา อินไซต์ 2018” (Myanmar Insight 2018) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรม Shangri-La ที่กรุงเทพฯ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 70  ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา ในปี 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเมียนมา

โดยมีรัฐมนตรีเมียนมา 4 คนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้แก่ นายตอง ตุน (Thaung Tun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐบาลกลางของเมียนมา นายโอน หม่อง (Ohn Maung) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว นายเซ็ท อ่อง (Set Aung) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง นายมิน จอ ลวิน (Min Kyaw Lwin) รัฐมนตรีกิจการเทศบาลและการก่อสร้าง รัฐมอญ     ซึ่งติดชายแดนกับไทย รวมถึงผู้บริหารภาคเอกชนจากเมียนมา ที่มีประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุนในเมียนมาร่วมเป็นวิทยากรด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ และ TBAM ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา เมียนมา อินไซต์ 2018 เป็นครั้งที่ 3 โดยมุ่งหวัง     ที่จะเสริมสร้างผลสำเร็จจากงานสัมมนาเมียนมา อินไซต์ ครั้งก่อน ๆ กล่าวคือเมื่อปี 2558 งานสัมมนา เมียนมา อินไซต์ 2018 เน้นเรื่องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในเมียนมา ต่อมาเมื่อปี 2560 งานสัมมนาฯ ได้เพิ่มการบรรยายเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการค้าการลงทุนจากผู้กำหนดนโยบายของเมียนมาในระดับรัฐบาลกลาง รวมทั้งภาคเอกชนเมียนมา และในปี 2561  ได้เพิ่มวิทยากรในระดับรัฐมนตรีจากรัฐต่าง ๆ ของเมียนมาด้วย

งานสัมมนา “เมียนมา อินไซต์ 2018” เน้นเรื่องภาพรวมของโอกาสลงทุนในเมียนมาและเจาะลึกสาขาที่รัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญลำดับต้น รวมทั้งสาขาที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจ โดยจะแบ่งออกเป็นการเสวนา ๕ เวที ได้แก่ การเสวนาเรื่อง (1) การลงทุนในต่างประเทศ ทำไมถึงเลือกเมียนมา (2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเมียนมา วิธีการและพื้นที่ที่นักลงทุนสามารถสนับสนุนเมียนมาให้บรรลุศักยภาพด้านการท่องเที่ยว (3) ภาคไฟฟ้าและพลังงาน แหล่งพลังงานที่เมียนาสนับสนุนและโอกาสลงทุน (4) การค้าในเมียนมา บทบาทของรัฐบาลเมียนมาในการอำนวยความสะดวกด้านการค้า และช่องทางการดำเนินธุรกิจด้านการค้า และ (5) ความมั่นคงด้านอาหาร วิธีการและพื้นที่สำหรับการลงทุนด้านการเกษตร การประมง และปศุสัตว์ในเมียนมา