19-08-2019

สภาพัฒน์ประกาศจีดีพีไทยต่ำสุดในรอบ 5ปี ลดเป้าจีดีพีปี 62ทั้งปีโต 2.7

บทความโดย

สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อสภาพัฒน์ ได้ออกรายงานตัวเลขจีดีพีในไตรมาสที่ 2/62 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับกับไตรมาส 1/62 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8  เมื่อรวมครึ่งปีแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6

รายละเอียดในแต่ละภาคของเศรษฐกิจไทยแบ่งออกได้เป็น

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.4  ลดลงจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล ขยายตัวร้อยละ 1.1 ลดลงจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.4

การลงทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ลดลงจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.2 ลดลงจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.4

การลงทุนภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.4

การส่งออก ลดลงร้อยละ  4.2 ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ที่ลดลงร้อยละ 4.0

การนำเข้า ลดลงร้อยละ 3.4 ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า ที่ลดลงร้อยละ 2.9

จำนวนนักท่องเที่ยวเพื่มขึ้นร้อยละ 1.1  ชะลอตัวลงไตรมาสที่1 จากการขยายตัวร้อยละ  1.8

อย่างไรก็ตาม ทาง สศช.ได้ประเมินแนวโน้มเศรษกิจไทยปี 2562 โดยลดประมาณการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 2.7-3.2 จากเดิมที่ไตรมาสแรก สศช. ได้ประมาณการของการขยายตัวร้อยละ 3.3-3.8

ทางสศช. ได้เน้นความสำคัญในประเด็นที่สำคัญดังนี้

  1. ส่งออกให้ขยายตัวไม่น้อยกว่า 3.0
  2. การท่องเที่ยวให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่าร้อยละ  2.21 ล้านล้านบาท
  3. การใช้จ่ายภาครัฐให้มีอัตราการเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 รวมทั้งเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจปี 62 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  80
  4. การลงทุนภาคเอกชน โดยสนับสนุนให้เอกชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า เพิ่มกำลังการผลิตในประเทศไทย และชักจูงนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
  5. ดูแลภาคเกษตรและผู้มีรายได้น้อย สร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก
  6. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ