02-04-2021

กลุ่มบริษัทสไปเบอร์เปิดโรงงานผลิตใยโปรตีนชีวภาพแห่งแรกของโลกที่นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด

บทความโดย

บริษัทสไปเบอร์ (ไทยแลนด์) ได้จัดพิธีเปิดโรงงานการผลิตใยโปรตีนแห่งแรกของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการลงทุนของบริษัทได้รับใบส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ พร้อมกับการรับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยด้านชีวภาพ (Biosafety) จาก สวทช.

บริษัทฯได้พัฒนานวัตกรรมมผลิตเส้นใยโปรตีนโดยผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ ผลิตออกมาเป็นผง Brewed Protein  ซึ่งผงดังกล่าวจะเป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเส้นใย Brewed Protein ที่เป็นบริษัท Spiber Inc. เป็นผู้พัฒนาขึ้นมา โรงงานที่เปิดตัวแห่งนี้ นับว่าเป็นโรงงานผลิตด้วยกรรมวิธีการหมักโปรตีนโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้บริหารของบริษัทสไปเบอร์ ได้กล่าวว่า เดิมโรงงานต้นแทบบที่ญี่ปุ่นผลิตเส้นใยโปรตีนได้เพียง 20 mgขนาดความยาว 2 ซม. ต้องใช้เวลานานนับเดือน แต่โรงงานที่เปิดในประเทศไทยจะสามารถผลิตวัตถุดิบขนาดหลายร้อยตันต่อปีในเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงโปรตีนเพื่อนำไปผลิตเส้นใยในประเทศญี่ปุ่น ที่จะถูกผลิตเส้นใยโปรตีน (Brewed Protein) ตามความต้องการของลูกค้าต่อไป

ภายในพิธีการเปิดโรงงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานไทยและหน่วยงานญี่ปุ่น ได้แก่ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , MR.KAZUYA NASHIDA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ ดร.ณรงค์ ศิริเสิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมBiotechnology

บริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมายนั่นคือ กิจการพัฒนา Biotechnology ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัย

ขณะเดียวกันด้วยเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจึงต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยทางบริษัทสไปเบอร์ได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการร่วมมือวิจัย Biotechnology

นอกจากนี้ทางด้านสวทช. โดยดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. ได้กล่าวถึงบทบาทของสวทช. ที่ได้เข้ามาให้คำปรึกษาเรื่องการวางระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee: IBC) เพื่อให้ข้อมูและแนวทางปฏิบัติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ รวมทั้งการประเมินความปลอดภัยทั้งกิจการและสิ่งแวดล้อม

ในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในครั้งนี้ทางผู้บริหารของบริษัทสไปเบอร์ได้กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของคนไทยทั้งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจหลักในการย้ายมาตั้งโรงงาน ประกอบกับใกล้แหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรได้แก่ อ้อยและมัน ที่เป็นส่วนผสมสำคัญในการหมักจุลินทรีย์ นอกจากนี้หน่วยงานการส่งเสริมเช่น BOI ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านอุตสาหกรรมพร้อมกับการเดินทางระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่สะดวก รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยที่จะช่วยให้การพัฒนาต่อยอดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นตัวเลือกลำดับแรกในการมาตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบโปรตีนแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นและหวังว่าจะขยายกำลังการผลิตจะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ Spiber Inc.

บริษัท Spiber Inc. เป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาวัตถุดิบโปรตีนโครงสร้าง Brewed Protein  สำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองสึรุโอกะ จังหวัดยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย Brewed Protein เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักจุลินทรีย์ (Brewing Process) มีวัตถุดิบหลักๆได้แก่ แซคคาไรด์ที่มาจากพืช โดยที่ Brewed Protein สามารถสร้างลักษณะที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน เพื่อเป็นการตอบสนองทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากน้ำมันและสัตว์ในเชิงอุตสาหกรรมอาทิ เครื่องนุ่งห่ม, รถยนต์  ฯลฯ