17-07-2018

IDE Center by UTCC ร่วมกับ สวทน. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training)

บทความโดย

ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University Executive Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งความเป็นผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (IDE Ecosystem Development) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ.ดร อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ที่ 2 จากขวา) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเข้าร่วม MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program

โครงการนี้ประกอบด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Mr.Andrew Ive กรรมการผู้จัดการ Food-X โปรแกรมเร่งรัดนวัตกรรมด้านอาหารอันดับ 1 ของโลก (ขวา) Professor Michael A. Cusumano ศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการที่ Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (ที่ 2 จากซ้าย) และ Dr.Edward Rubesch ผู้อำนวยการโปรแกรมศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center by UTCC) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ซ้าย)